Sondowanie statyczne CPTU

Sondowanie statyczne stożkiem piezoelektrycznym CPTU. W celu przeprowadzenia tego badania należy za pomocą żerdzi zagłębiać w grunt sondę w kształcie stożka (stożek piezoelektryczny). Należy ją wprowadzać ze stałą prędkością, tak aby uzyskać wynik penetracji na poziomie ok. 2 cm na sekundę. W trakcie testu na bieżąco monitoruje się wartości oporu penetracji stożka (qc ), a także oporu tarcia na tulei ciernej (fs ) oraz ciśnienie w porach gruntu (u2). Piezoelektryczne stożki CPTU to precyzyjne przyrządy pomiarowe celowo opracowane dla badań geotechnicznych gruntu. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne dzięki czemu wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny. Sondowanie statyczne sondą stożkową charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Z racji tego, że pomiar ciśnienia porowego jest niezwykle cenny w interpretacji wyników, sondowanie CPT zostało dziś praktycznie wyparte przez sondowanie CPTU.

Czym charakteryzuje się prawidłowo wykonane sondowanie statyczne CPTU?

Stożki pomiarowe

Dopuszcza się testy z wykorzystaniem stożków o powierzchni przekroju końcówki 10 cm2 oraz 15 cm2 i średnicach odpowiednio 36 mm oraz 44 mm. Kąt wierzchołkowy powinien wynosić 60° dla obu typów stożków. Stożki muszą spełniać wymagania Klasy 1 wg. PN-EN ISO 22476-1.

Powierzchnia tulei ciernej powinna wynosić odpowiednio 150 cm2 (dla średnicy 36 mm), 200 cm2 lub 225 cm2 (dla średnicy 44 mm).

Wymaga się przestrzegania tolerancji wymiarowych i wytycznych co do dopuszczalnego stopnia zużycia części wymiennych stożka zapisanych w normie PN-EN ISO 22476-1.

 

schemat-01

 

Filtry porowe

Filtry porowe powinny być wykonane ze spiekanej stali nierdzewnej, brązu, ceramiki lub HDPE. Wielkość porów filtra powinna mieścić się w zakresie od 2 µm do 20 µm. Filtry przed montażem w stożku muszą być saturowane w cieczy w czasie pozwalającym uzyskać pełne nasycenie filtra. Ciecz, sposób oraz czas potrzebny do saturacji określa producent stożków pomiarowych.

 

System akwizycji danych

System akwizycji danych odpowiada za konwersję sygnałów mierzonych przez czujniki stożka na wielkości mechaniczne i ich zapis w pliku źródłowym. System ten powinien być połączony ze stożkiem za pośrednictwem kabli lub bezprzewodowo z wykorzystaniem sygnałów dźwiękowych lub optycznych. System musi spełniać wymogi klasy 1 wg PN-EN ISO 22476-1.

System musi zapewniać możliwość wykonania tzw. kalibracji odchyleń (tj. odczytów nominalnych sygnałów poszczególnych czujników tj. qc, fs, u2 dla nieobciążonego stożka) przed rozpoczęciem i po zakończeniu danego testu. Rezultaty pomiarów odchyleń powinny być zapisane w pliku źródłowym testu. Odchylenie przed testem większe niż 3% wartości nominalnej dla któregokolwiek z czujników uznaje się za niedopuszczalne. W takiej sytuacji wymagana jest wymiana stożka na zapasowy.

Akwizycja danych powinna być prowadzona z wykorzystaniem systemu komputerowego. Wykresy zależności parametrów qc, fs, u2 od głębokości powinny być dostepne na ekranie komputera wraz z postępem penetracji stożka (w czasie rzeczywistym), do wglądu dla przedstawiciela zamawiającego podczas badania.

 

Kalibracje okresowe systemów pomiarowych oraz stożków

Wszelkie kalibracje sprzętu powinny być wykonywane okresowo. Operator maszyny powinien posiadać oryginalne certyfikaty kalibracji stożków (u producenta lub w certyfikowanym laboratorium) w wersji papierowej, dostępne do wglądu dla przedstawiciela zamawiającego w terenie. Kopie certyfikatów powinny być ponadto każdorazowo dołączane do raportu z badań. Certyfikat musi zawierać: datę kalibracji, numer seryjny kalibrowanego sprzętu, podpis osoby wykonującej kalibrację.

Poszczególne elementy systemu powinny być kalibrowane nie rzadziej niż:

  • Stożki – 6 miesięcy
  • System akwizycji danych – 12 miesięcy

 

Jak wygląda profesjonalne badanie podłoża gruntowego sondą statyczną? Możecie dowiedzieć się tego na naszym filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.

Jak przebiega badanie CPTU?

Obejrzyj nasz film jest już na stronie.