Opinia geotechniczna i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Co warto wiedzieć?

Opinia geotechniczna to niezbędny element procesu budowlanego, mający wpływ na bezpieczeństwo i trwałość każdej inwestycji. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

samochód do badań gruntu

Czym jest opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna to dokument opisujący warunki gruntowe na działce budowlanej, na podstawie których projektant może dobrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne. Jest ona niezbędna do wykonania analizy statyczno-konstrukcyjnej oraz oceny wpływu inwestycji na środowisko. Opinia geotechniczna zawiera informacje o rodzaju i właściwościach gruntów, poziomie wód gruntowych oraz możliwościach wystąpienia zjawisk geologicznych, takich jak osiadanie czy ruchy masowe.

Rodzaje opinii geotechnicznych

W zależności od zakresu inwestycji oraz potrzeb projektowych, można wyróżnić kilka rodzajów opinii geotechnicznych. Podstawowy rodzaj to tzw. "opinia uzupełniająca", która zawiera informacje o warunkach gruntowych na działce i jest niezbędna do sporządzenia projektu budowlanego. Inny rodzaj to "opinia szczegółowa", która oprócz danych o gruncie zawiera także analizę zagrożeń geologicznych oraz propozycje rozwiązań technicznych. W przypadku inwestycji o dużym stopniu skomplikowania, może być konieczne wykonanie "opinii specjalistycznej", obejmującej badania laboratoryjne i analizy numeryczne.

Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wymaga przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntu, a także badań laboratoryjnych. Na etapie badań terenowych, specjaliści wykonują tzw. "sondaże geotechniczne", które polegają na pobieraniu próbek gruntu z różnych głębokości w celu określenia jego właściwości. Następnie, w laboratorium, przeprowadza się badania próbek w celu określenia parametrów gruntów, takich jak granice Atterberga, gęstość czy współczynnik filtracji. Na podstawie wyników badań, sporządza się raport geotechniczny, który stanowi podstawę do opracowania opinii geotechnicznej.